ALGEMENE VOORWAARDEN

Mellowathome.com is een website (hierna de "Website" genoemd), eigendom van Mellow at Home.

 

Deze gebruiksvoorwaarden (deze "overeenkomst") zijn van toepassing op alle producten, diensten en websites die worden aangeboden door Mellow at Home, software, applicaties en mobiele versies daarvan gemaakt door Mellow at Home, ongeacht of deze beschikbaar zijn via een sociaal netwerk. site of haar dochterondernemingen of gelieerde bedrijven (gezamenlijk de "Service").

 

1. Acceptatie van voorwaarden

Deze overeenkomst bevat juridisch bindende voorwaarden voor uw gebruik van de website. Door de website te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze overeenkomst, of u nu een "bezoeker" bent (wat betekent dat u gewoon door de website bladert), een "shopper" (wat betekent dat u goederen van de website hebt gekocht), of u bent een “Lid” (wat betekent dat u zich als gebruiker op de Website heeft geregistreerd).

2. Dienstbeschrijving

Deze website is ontworpen om u te voorzien van producten en informatie over of met betrekking tot het beoefenen van yoga, yogalessen en instructies voor meditatie en beweging. Deze website is niet bedoeld voor personen onder de 18 jaar.

3. Letsel

U doet bewust, en uitdrukkelijk afstand van en geeft afstand van elke claim die u op enig moment kunt hebben voor letsel van welke aard dan ook tegen Mellow at Home, of een persoon of entiteit die betrokken is bij Mellow at Home, inclusief maar niet beperkt tot haar directeuren, instructeurs, onafhankelijke contractanten, werknemers, agenten, contractanten, gelieerde ondernemingen en vertegenwoordigers.

 

4. Account

Om de Dienst te kunnen gebruiken, moet u een account aanmaken. Wanneer u zich registreert voor een account, moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken en deze informatie onmiddellijk bijwerken om deze actueel te houden. Als u informatie verstrekt die onnauwkeurig of onvolledig is, of als we redenen hebben om aan te nemen dat de informatie onnauwkeurig of onvolledig is, kunnen we uw account en uw gebruik van de Service opschorten of beëindigen.

U bent als enige verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden via uw account. Geef uw gebruikersnaam of wachtwoord aan niemand anders om uw account te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik. Stel ons onmiddellijk op de hoogte van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging door een e-mail te sturen naar info@mellowathome.com

5. Verwerking van betalingen

Bepaalde inhoud die via de Service wordt aangeboden, is voor u beschikbaar tegen betaling ("Betaalde inhoud"). Mellow at Home gebruikt een externe betalingsverwerker om uw creditcard account aan de Service te koppelen. De verwerking van betalingen of tegoeden, indien van toepassing, in verband met uw gebruik van de Service is onderhevig aan de voorwaarden, bepalingen en het privacybeleid van de betalingsverwerker en uw creditcardmaatschappij, naast deze voorwaarden. Mellow at Home is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten door de betalingsverwerker. In verband met uw gebruik van de Service zal Mellow at Home bepaalde transactiegegevens verkrijgen, die Mellow at Home uitsluitend zal gebruiken in overeenstemming met haar Privacybeleid.

6. Toegang; Wijzigingen aan de service

Mellow at Home stelt u niet de apparatuur ter beschikking om de Dienst te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle kosten die door derden in rekening worden gebracht om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Service (bijv. Kosten door ISP's of mobiele providers).

Mellow at Home behoudt zich het recht voor om de Service geheel of gedeeltelijk zonder kennisgeving tijdelijk of permanent te wijzigen of stop te zetten. Mellow at Home is niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

7. Geen ondersteuning

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen door Mellow at Home, is Mellow at Home niet verplicht om enige ondersteuning voor de Service te bieden.

8. Privacy

Mellow at Home verzamelt registratie- en andere informatie over u via de Service. Onze verzameling en gebruik van deze informatie wordt beschreven in het privacybeleid van Mellow at Home, dat is opgenomen in deze voorwaarden en beschikbaar is op http://www.mellowathome.com/privacy

9. Wijzigingen in voorwaarden

We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Als we deze voorwaarden wijzigen, zullen we aangeven dat we dit hebben gedaan op de Mellow at Home-website op http://www.mellowathome.com/terms of u anderszins informeren. Het is uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden regelmatig te bekijken. Gebruik van de Service na de ingangsdatum van een wijziging houdt in dat u akkoord gaat met eventuele gewijzigde Voorwaarden.

10. Beëindiging

U kunt uw gebruik van de Service op elk moment beëindigen door uw account te beëindigen en eventuele Mellow at Home-software van uw apparaat of pc te verwijderen. Beëindiging van uw account is uw enige recht en verhaalsmogelijkheid met betrekking tot enig geschil met Mellow at Home over de Service of deze Voorwaarden.


Mellow at Home kan uw toegang tot de Service op elk moment en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen. Als Mellow at Home vermoedt dat u enige bepaling van deze Voorwaarden heeft geschonden, kan Mellow at Home ook een andere beschikbare juridische oplossing zoeken. Uw rechten onder deze voorwaarden worden automatisch beëindigd als u zich niet aan een van deze voorwaarden houdt. Bij beëindiging moet u elke kopie van de Mellow at Home-software in uw bezit vernietigen of verwijderen. U blijft als enige aansprakelijk voor alle verplichtingen met betrekking tot het gebruik van de Service, zelfs nadat u het gebruik van de Service hebt stopgezet. Noch Mellow at Home, noch een van zijn licentiegevers, leveranciers of uitgevers zijn aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enig verlies dat wordt veroorzaakt door beëindiging van de Service of beëindiging van uw toegang tot de Service.

11. Mellow at Home-lidmaatschap

U kunt een Mellow at Home-lid worden door u aan te melden om maandelijkse of jaarlijkse kosten te betalen voor onbeperkte toegang tot onze ´Lidmaatschapsplannen´. Plannen zijn online videoprogramma's die we aanbieden als onderdeel van het Mellow at Home-lidmaatschap.

 

12. Beveiliging en wachtwoord

U moet bij registratie een wachtwoord en gebruikersnaam kiezen. (evenals aanvullende informatie met betrekking tot uw account, zoals uw e-mailadres). U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw wachtwoord en accountinformatie. U stemt ermee in om (a) ervoor te zorgen dat u aan het einde van elke sessie uitlogt bij uw account; en (b) Mellow at Home onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of account of enige andere inbreuk op de beveiliging. U mag nooit het account van een ander lid gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Mellow at Home. Mellow at Home is niet aansprakelijk voor verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze overeenkomst.

 

13. Niet delen

Leden van Mellow at Home mogen hun wachtwoord of gebruikersnaam niet delen, geven of verkopen aan een andere persoon of entiteit. Overmatige bezichtigingen of logins door een lid worden door Mellow at Home geïnterpreteerd als frauduleus gebruik van de website, wat zal resulteren in de onmiddellijke annulering van het lidmaatschap zonder restitutie. Wanneer u lid wordt, gaat u ermee akkoord alle mogelijke maatregelen te nemen om uw gebruikersnaam en wachtwoord te beschermen tegen frauduleus gebruik.

14. Inhoud geleverd "AS IS"

Alle inhoud die op de website wordt aangeboden, wordt geleverd "IN DE HUIDIGE STAAT", uitsluitend ter informatie en voor uw eigen persoonlijk gebruik. Het mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, uitgezonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mellow at Home. Mellow at Home behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk in en op de website en de inhoud zijn verleend.

U heeft toegang tot de website en inhoud zoals beschikbaar:

a) zoals bedoeld via de normale functionaliteit van de Mellow at Home-service;

b) voor uw informatie en persoonlijk gebruik; en

c) voor streaming (inhoud in realtime bekijken).
Houd er rekening mee dat toegang tot website video's voor enig doel of op een andere manier dan streaming uitdrukkelijk verboden is.

15. Niet-commercieel gebruik

De Service mag niet worden gebruikt in verband met commerciële doeleinden, tenzij specifiek goedgekeurd door Mellow at Home. Het ongeoorloofd framen van of linken naar een van de websites is verboden. Commerciële advertenties, gelieerde links en andere vormen van uitnodiging kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden verwijderd uit ledenprofielen en inhoud en kunnen leiden tot beëindiging van lidmaatschapsrechten.

16. Terugkerende facturering

De contributie wordt gefactureerd aan het begin van het betalende deel van uw lidmaatschap en elke maand of elk jaar daarna, tenzij en totdat u uw lidmaatschap opzegt. We factureren uw betaalmethode elke maand automatisch op de kalenderdag die overeenkomt met de aanvang van uw betalende lidmaatschap. We behouden ons het recht voor om onze timing van facturering te wijzigen, in het bijzonder als uw betaalmethode niet succesvol in rekening is gebracht.


17. Geen restitutie

Betalingen worden niet gerestitueerd en er zijn geen tegoeden voor gedeeltelijk gebruikte periodes. Na een annulering blijft u echter toegang houden tot uw Mellow at Home-lidmaatschap tot het einde van uw huidige factureringsperiode.

 

18. Annuleringen

U kunt uw Mellow at Home-lidmaatschap op elk moment en om welke reden dan ook opzeggen. Om uw terugkerende abonnement te annuleren, gaat u naar uw lidmaatschapsinstellingen op https://www.mellowathome.com/myaccount. Na een annulering verliest u aan het einde van uw factureringsperiode de toegang tot alle lidmaatschapsplannen waarvoor u zich tijdens uw lidmaatschap hebt aangemeld. Als u ervoor kiest om u weer als lid aan te melden, wordt uw factuurdatum bijgewerkt naar de dag waarop u heeft betaald.

 

19. Afwijzing van garanties

Dit is onze disclaimer van garanties. Deze disclaimer is van toepassing op alle diensten, producten, video's, advertenties, opmerkingen, berichten en inhoud die nu op mellowathome.com of hierna worden gepresenteerd.

U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van de sites en andere producten en diensten van Mellow at Home voor uw eigen risico is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de sites en de informatie, diensten, producten en materialen die via deze site beschikbaar zijn en anderszins worden geleverd op een "as-is" en "as-available" -basis.

 

U erkent dat Mellow at Home in geen enkel opzicht controle heeft over advertenties, productbeschrijvingen, producten of inhoud die door derden op of via de sites worden aangeboden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, informatie of producten die door licentie aan Mellow at Home worden verstrekt van derden. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, aanvaarden Mellow at Home en zijn gelieerde ondernemingen geen verantwoordelijkheid voor en geven geen garantie of verklaring met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van inhoud of producten (inclusief productbeschrijvingen) die worden verspreid of beschikbaar gesteld door derden via of buiten de sites. Evenmin geeft Mellow at Home enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de sites, producten of diensten die via de sites worden aangeboden of verkocht, of de inhoud ervan.

Hoewel Mellow at Home ernaar streeft de introductie van virussen of ander destructief materiaal op de sites te voorkomen, geeft Mellow at Home geen garantie, garantie of verklaring dat de sites vrij zijn van destructief materiaal. Bovendien garandeert Mellow at Home niet dat de toegang tot de sites ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn, of dat eventuele defecten zullen worden gecorrigeerd.

Mellow at Home wijst elke garantie of verklaring af dat de vertrouwelijkheid van informatie die via de sites wordt verzonden, zal worden gehandhaafd. Voor zover wettelijk toegestaan, wijst Mellow at Home alle garanties en voorwaarden af ​​die hierin niet expliciet worden vermeld. Sommige jurisdicties staan ​​de beperking of uitsluiting van bepaalde garanties of voorwaarden niet toe, dus sommige van de bovenstaande uitsluitingen zijn mogelijk niet op u van toepassing.

 

20. Toepasselijk recht en locatie

Deze Algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van Spanje, zonder rekening te houden met de principes van conflicterende wetten. Elke claim of geschil tussen u en Mellow at Home die geheel of gedeeltelijk voortkomt uit de Mellow at Home-website, zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Spanje.

U gaat ermee akkoord dat: (1) de website van Mellow at Home geacht wordt uitsluitend in Spanje te zijn gevestigd; en (2) De website van Mellow at Home wordt beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over Mellow at Home, specifiek of algemeen, in andere rechtsgebieden dan Spanje.

 

21. Mogelijkheid om Servicevoorwaarden te accepteren

U bevestigt dat u ten minste achttien (18) jaar oud bent, en volledig bekwaam en bekwaam bent om deze voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties uiteengezet in deze Algemene voorwaarden aan te gaan en om u te houden aan en voldoen aan deze algemene voorwaarden.

22. Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze Algemene voorwaarden of de Mellow at Home-website, neem dan gerust contact met ons op via info@mellowathome.com

Welkom bij Mellow at Home

Ontvang een gratis les

Probeer een van onze yogalessen uit Formentera & blijf op de hoogte!

STUDIO

ACCOUNT

ABOUT

CONTACT

ATZARO-HOTEL-LOGO-300x300.jpg

MELLOW AT HOME
info@mellowathome.com
Avenida Cala Nova 59
07849 St Eularia, Ibiza

·COPYRIGHT 2021 BY MELLOW AT HOME·